هر یک از اعضا خانواده از یک سری انرژی ها در جهت حرکت خود در زندگی نیاز دارند، معمولا گاهی ما در خانواده انرژی خود را از استراحت و وآرامش و محیط آرام در خود خانه بدست می آورند .

گاهی هم این انرژی از طریق احترام و توجه ،تشویق و تایید شدن در خانواده شکل بگیرد .خانواده ها باید از این انرژی ها آگاهی داشته باشند و هر چه این انرژی مثبت در خانواده بیشتر باشد اعضا خانواده از روحیه قوی تر و در برخورد با مشکلات باحوصله و با توان بیشتر برخورد کنند. اما خانواده هایی که از این انرژی مثبت خالی باشند در مواجه شدن با دشواری های زندگی عقب نشینی کرده و و خود و خانواده را ناتوان می دانند.

نکته مهم این است که این انرژی مثبت از آغاز باید در خانواده به وسیله پدر و مادر شکل بگیرد و در کنار امورات زندگی به تنظیم این انرژی ها بپردازند و هر از گاهی ببینند که در کدام سطح انرژی ضعیف عمل میکنند.یا این انرژی وحس مثبت و مفید است یا منفی و نامناسب در زندگی عمل می کند.

انرژی مثبت به زبان ساده یعنی یک سری احساسات خوشایند که افکار و احساسات ما را به سمت انگیزه داشتن و هدفمند بودن حرکت بدهد و در خانواده هایی که این انرژی وجود داشته باشد حتما شادی و نشاط و همدلی بیشتر خواهد بود و روابط اعضای خانواده صمیمی وحریم و حرمت هر کدام رعایت شده و این انرژی سراسر زندگی موثرواقع شده است .

*مهم ترین راههایی که خانواده بتواند انرژی مثبت را در ایجاد کند عبارتند از:
۱- برنامه ورزشی و تفریحی مناسب در طول روز در خانواده
۲- کسب مهارت های آموزشی در توانمند سازی اعضای خانواده
۳- زمان مناسب جهت گفتگوهای و حل مشکلات خانواده
۴- دوری اعضای خانواده از افراد ناسالم و شرایط نامناسب دیگران
۵- فراهم نمودن آرامش و امنیت در محیط خانواده…

در تعریف روشن تر از انرژی مثبت باید گفت: میزان نیرو و احساس خوشایند انگیزشی که مارا به حرکت به سوی هدف و برنامه ریزی در زندگی می رساند تا ما بتوانیم از زندگی خود رضایت داشته باشیم و همراه داشتن این احساس و نیرو تاثیرمستقیم در نوع تعاملات مناسب ما در خانواده و اجتماع خواهد داشت.

بنابراین پی می بریم که با انجام یک سری تکنیک و مهارت آموزشی بتوانیم در زندگی خود انرژی مثبت ایجاد کنیم که تاثیر بسیار ارزشمند درپایه های اصلی تکامل  خانواده خواهد به جای گذاشت و  داشتن حس مثبت در خانواده یا اجتماع  باعث می شودخانواده و دوستان و افراد دیگر  در کنارتان با آرامش و روحیه شاد ارتباط برقرار کنند وباعث ایجاد یک احساس درونی شاد و هیجان سازنده شود.

 

* مشاوره خانواده و روانشناس: سکینه فرهادیان بابادی