خوزستان”عطرکارون”به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان توانست در سومین نشست ارزیایی روابط‌ عمومی های صنعت آب و برق  رتبه نخست را در بخش ارتباط با رادیو و تلویزیون اینترنتی در کشور کسب کند.